Общинският съвет в Нови пазар ще заседава на 13 март, от 13.30 часа. В дневния ред на сесията са включени 14 точки. Работата на съветниците ще започне с полагане на клетва на общински съветник, промяна в състава на Постоянната комисия по хуманитарна политика и определяне възнагражденията на общинските съветници, председателя и зам.-председателя на ОбС. Друга важна точка е предложение относно приемане на отчета за изпълнение на Бюджета за 2007г. и утвърждаване на проекта за Бюджет за 2008г. на Община Нови пазар. Ще бъде направен и отчет за изпълнението на капиталовите разходи в Община Нови пазар през 2007г., както и разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2008 г. Местните парламентаристи ще разгледати и предложение към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. На сесията в четвъртък ще вземе и решение за кандидатстване на Община Нови пазар по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”: -компонент 1- Образователна инфраструктура; -компонент 3 - Културна инфраструктура. ШУМ.БГ