Близо 10 млн. лева е проектобюджетът на община Никола Козлево за 2019 г., съобщи председателят на Общинския съвет Стефан Стефанов.

Проектът за бюджет бе представен днес от директора на дирекция „Финансово стопански дейности и административно обслужване“ Иванка Найденова в заседателната зала на общински съвет Никола Козлево. На общественото обсъждане нямаше интерес от страна на жителите на община Никола Козлево.

Бюджетната политика на община Никола Козлево и през 2019 г. е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства и висока събираемост на собствените приходи. В проекта за бюджет е отразено заложеното в мандатната програма на кмета на община Никола Козлево 2015-2019 година, което все още не е изпълнено, като се взеха в предвид предложенията и потребностите на гражданите, които сме събрали по време на срещите в населените места, както и направените писмени предложения от кметове на населени места, директори на детски градини и училища.

Осигурени са средства в бюджета, за да се обезпечат през 2019 година най-важните за общината дейности, а именно разплащане на сключените договори с европейско финансиране, за постигане на целите на проектите, както и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, където се налага.

През 2019 г. има промяна в размера на данъка върху превозните средства, съобразно променената формула при изчисляване на данъка, която вече освен имуществена включва и екологична компонента. След задълбочена оценка общинската администрация предлага да се прилага минималната ставки на данъка за МПС, при който целта е да се запазят достигнатите нива на приходи от 2018 година. Намали се и промила на сградите от 1,7 на 1,0 поради нереални данъчни оценки на имоти, които са над пазарните за община Никола Козлево.

Разходните политики и приоритети, представени в проекта за бюджет по ръст на нарастване на средствата спрямо предходната година са както следва: за образование – 11,92%, за отбрана и сигурност -11,28%, за здравеопазване – 11,15%.

В капиталовите разходи за строителство и благоустройство по първоначален план за 2019 се предвижда да се изразходват близо 7 млн. лв., с 5, 655 млн. лв. повече, от първоначалния план за 2018 година. Общината няма неразплатени задължения, единствения кредит към ДБанк АД се обслужва редовно – всяко тримесечие.

Проектът за бюджет за 2019-та година е балансиран, съобразен с потребностите и възможностите на общината, в интерес на местната общност и адекватно ще отговори на очакванията и потребностите на жителите на община Никола Козлево. Предстои да бъде разгледан  в детайли от постоянните комисии на 24.01.2019 година и предложен за гласуване на заседание на Общинския съвет на 31.01.2019 година.

ШУМ.БГ