EU IK

На 05.12.2018 г.  "Артемис" ООД сключи Договор № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  процедура “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

Проектът е с наименование „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД " и има за обща цел изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от лакирани алуминиеви и метални листи в "Артемис" ООД, което ще резултира в съществено намаляване на брака и съответно крайните отпадъци в производството.

Проектните дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи", чрез което ще бъде постигнато максимално ефективно оползотворяване на ресурсите в дружеството , чрез значително оптимизиране на процесите и количествено намаляване на разхода на всички основни суровини и спомагателни материали в технологичния цикъл на дружеството. Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък ,понижаване на разходите и повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието.

С оглед на горе изложеното, проектът изцяло кореспондира на целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност и настоящата процедура за подбор на проекти и целта на настоящата процедура - Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. 

 

Платена статия