EU IK

На 24.09.2019 г. ще бъде проведена конференция по проект „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис"  ООД, ДБФП  № BG16RFOP002-3.004-0070-C02  по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансирана Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На нея ще бъдат оповестени основните и специфични цели за реализацията на дейности по  проекта, които са свързани с изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от  лакирани алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис" ООД. Проектните дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България производствено решение - "Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи". Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък, понижаване на разходите и повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието.

Информационното събитие ще бъде проведено в комплекс „Орбита“ гр. Шумен от 14.00 часа, като на него са поканени да участват представители на бизнеса и предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност и заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология, както и представители на ОИЦ Шумен и регионален сектор – Варна на ГД ЕФК, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

 

Платена статия