Вече трети месец около 40 деца и младежи променят своето ежедневие и бъдеще, подкрепени от обучени специалисти.

Те са настанени и живеят в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Кризисния център в Шумен. Това става възможно чрез проекта „Ключ към бъдеще“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз. 

Проектът се изпълнява от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) с подкрепата на Община Шумен. Според Звездица Ковачева, ръководител на Проекта децата са уязвими, защото живеят извън семейство, имат комплексни проблеми, свързани с трудното им минало, болезнени раздели от най-ранна детска възраст, неглижиране и отхвърляне в семейството, неприемане от общността, насилие, трафик и др.

С тях два пъти седмично се осъществяват групови и индивидуални срещи,на които те споделят лични истории, житейските си гледни точки, рискове.

Целта на екипа от експерти от ИСДП, осъществил цялостен подход за посрещане и справяне с комплексните потребности, е да подпомогнат децата и младежите, чрез осмислянето на собствените им житейски истории, разбиране и приемане на трудностите, справянето с тях, подобряване на емоционалното състояние. И най-важното да ги насочат към  разкриване и използване на силните страни в характерите им и намиране на смисъл и развитие в бъдещия им самостоятелен живот.

Проектът, чийто период на изпълнение е 24 месеца и ще продължи до 30 юни 2020 г., освен в община Шумен се реализира още в Столична община и община Стара Загора.

ШУМ.БГ