EU IK

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0113
Наименование на проекта: „Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“
Бенефициент: ФИКОСОТА ООД
Обща стойност на проекта: 4 983 418.00.лв, от които 2 479 127,09 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва 2 107 258.04 лв. европейско и 371 869.05 лв. национално съфинансиране.
Начало: 18.12.2017.г.
Край: 18.12.2019.г. 

 

„Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“ е най-новият проект на шуменската компания „Фикосота“. Той е на обща стойност 4 983 418 лв и е по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ”.

Проектът бе представен днес (11 септември) на информационна среща в залата на БТА. За неговите цели и напредъка по изпълнението му говориха Петър Минев, административен директор на „Фикосота“ и ръководителят на проекта Венелин Пенчев – гл. инженер  в направление „Производство на течни и прахообразни перилни препарати и твърди сапуни и козметика“ в компанията.

Това е третият проект на „Фикосота“, при който се използва европейско финансиране, но при настоящият проект се изисква значително финансиране, обясни Петър Минев. Той допълни, че основната цел на проекта е постигане на енергийна ефективност при  производството на течни препарати, устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността във Фикосота ООД.

Ключовите компоненти, които включва проекта са три:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високоефективна линия за опаковане на течни детергенти и омекотители;
2. Въвеждане на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствените нужди;
3. Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001.

„Основното предимство на закупената линия, освен енергийната ефективност, е че тя е високоскоростна, със значително по-висока степен на точност при дозиране. Тоест освен намаление на специфичните разходи за енергия, ще бъде постигнато и увеличение на конкурентоспособността на компанията, което е в пълно съответствие с целта на процедурата“, каза Петър Минев.

Той допълни, че вторият компонент - системата за оползотворяване на отпадна енергия за собствените нужди – дава възможност отпадната топлина от комина на парните котли да бъде използвана за подгряване на допълнителното връщане на вода за водогрейните котли, което се използва в последствие за технологично отопление.

„Като резонна мярка за постигане на устойчиво и социално отговорно развитие в рамките на проекта е финансирано въвеждане на системата на енергиен мениджмънт  ISO 5001. Той има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряваване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност. Прилагането на този стандарт цели, чрез системното управление на енергията, намаляване на емисиите на парникови газове и други въздействия върху околната среда“, обясни Минев.

Подробности относно линията за опаковане на течни препарати даде ръководителят на проекта инж. Венелин Пенчев. Той обясни, че тя позволява да бъдат опаковани 8 хил. продукта на час, като процесът се състои от няколко модула: подреждане и ориентиране на празните флакони, тяхното пълнене и затваряне, етикиране на бутилките, поставянето им в кашон, палетизация и стречоване на палета. Във всеки от етапите има контрол на изпълнението, като това позволява дефектите да бъдат отстранявани своевременно.

Напредък по изпълнението на проекта:

Към настоящия момент са проведени тръжни процедури за определяне на изпълнители за доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг. Процедурите са организирани в съответствие с правната рамка и принципите на прозрачност. В резултат от проведените процедури са определени изпълнители и са подписани споразумения за доставки/услуги.


 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от "ФИКОСОТА" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган" .

 

Платена публикация