Министерският съвет съобщи днес, че започва да изпълнява програма за чистотата на въздуха, с която да изпълни европейските изисквания. Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г. е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Международната банка за възстановяване и развитие.

Програмата беше представена за обществено обсъждане през юни и настоящият проект е финален. Текстът на документа и справката за отразените становища са налични тук.

Приемането на тази нова програма става, след като от 2017г. насам България е осъдена от Съда на Европейския съюз заради високи нива на фините прахови частици ФПЧ10 и липса на мерки за минимизиране на периодите с високи нива на замърсяване. Реакцията на правителството през последните години периодично да представя нови доклади на еврокомисията не удовлетворява изискванията на европейските директиви и неизпълнението остава. Повече за досегашните мерки на правителството виж тук.

През април тази година Европейската комисия отново се оплака от недостатъчно изпълнение на политиките за чистота на въздуха, а през юли започна и нова наказателна процедура за високите нива на емисии на серен диоксид. През август и глобалният доклад на Грийнпийс класира България сред 20-те най-замърсяващи държави в света, които имат най-високи емисии на серен диоксид.


Новата програма

В съобщението си правителството разяснява, че целта на новата програма и да се изпълнят изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 и да се намалят емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови
летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ²ֹ⁵) за периода от 2020г. до 2029 г. и след 2030 г.

В програмата са предвидени мерки в секторите, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление, съобщава пресцентърът на правителството. Финансирането за мерките в битовото отопление ще бъде съобрзно средствата, предвидени за вече приетата на 7 юни 2019 г. от Министерския съвет Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018 - 2024 г.).

Дневник