За шести път ИПИ прави оценка на работата на администрацията въз основа на одитните доклади на Сметната палата на Република България.

Настоящото издание допълва предишните издания с прегледа и групирането на нови 65 одитни доклада. Така изследването обхваща всички 966 одитни доклади, публикувани от Сметната палата, които обхващат около 149 млрд. лв. бюджетни средства за периода 1998 – 2017 г.

На базата на поставените оценки от одитните доклади и предварително избрани критерии квалифицираме работата на администрацията като "успех" или "провал". Дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да се причислят към една от двете групи, са определени като "некласифицирани".

Обобщените резултати от прегледа и оценката на ИПИ изглеждат така:

Цялостната картина за работата на администрацията от всички 966 одитни доклада изглежда така:

– 413 случая на "провал" (възлизащи на 77,6 млрд. лв.)

– 242 случая на "успех" (възлизащи на 34,4 млрд. лв.)

– 311 "некласифицирани" случая (възлизащи на 36,9 млрд. лв.)

Близо половината от одитираните разходи, извършени от централната администрация в периода 1998-2017 г., могат да се определят като провал.

Около 1/4 от останалите средства са похарчени по-скоро успешно, а останалите 1/4 не могат да бъдат причислени към нито едната от двете категории.

Класификацията според бюджетите на програмите и държавните структури показва, че в "провалените" случаи са похарчени 81% от публичните средства, а в "успешните" – около 13%. В изследването са представени и няколко любопитни казуса за правителствени "успехи" и "провали".

Прегледаните 966 одитни доклада и големият брой на "провалите" показват нехайството на администрацията към парите на данъкоплатците. В близо половината от одитираните програми, проекти и разходи държавата е лош стопанин и работи неефективно. В същото време изземва и преразпределя огромен ресурс. В този смисъл колкото повече държавата харчи, толкова повече губят гражданите и бизнесът.

Много притеснително е, че делът на провалите не намалява през последните години. Нещо повече – данните показват ясно, че

в годините на парламентарни избори делът на провалите се увеличава.

Периодите на политическа криза в страната също имат значение за това доколко ефективно се харчи общественият ресурс. Част от новодобавените доклади анализират периода от 2014-2017 г., когато правителствата и отговорните лица за всяка програма и дейност се променят относително често. По-големите програми дори не могат да започнат и да приключат при едни и същи управляващи. В голяма част от докладите на Сметната палата ясно се вижда как това води до размиване на отговорностите и безотчетност на резултатите, въпреки че парите обикновено се харчат по план.

Основните слабости на администрацията не се променят значително през годините.

В някои случаи "провалът" на администрацията е вследствие на недостатъчен административен капацитет (вкл. липса на експертиза и лошо управление), липса на средства и външни фактори. Много са и случаите обаче, в които се констатира незаинтересованост към управлението на публичния ресурс или умишлени злоупотреби. Основните проявления на провала са в:

– Размиване на отговорностите при различни нива на изпълнение

– Опорочени обществени поръчки

– Лошо управление на имуществото

– Липса на ясни цели и индикатори, показващи постигането на резултати

– Неикономично харчене.

Как да се намали правителственият провал?

– Намаляване на намесата на държавата. Колкото по-малко средства събира и харчи държавата, толкова по-малко са загубите за данъкоплатците. Одитните доклади ясно показват, че в много случаи администрацията работи неефективно, неефикасно и неикономично, нито пък постига целите си.

– Прозрачност. По-голямата прозрачност на работата на администрацията ще позволи на всички заинтересовани лица да упражняват по-голям контрол върху разходваните средства и изпълнението на задачите.

– Приватизация. Огромна част от отчетените нарушения са при управлението на публичното имущество и ръководенето на държавните предприятия. Държавата не е добър собственик и не трябва да бъде такъв.

– Умни регулации – регулаторната инфлация, на която сме свидетели в последните години допринася значително за лоши, вредни, скъпи, лобистки и неефективни програми, закони и стратегии. За всяка правителствена програма трябва да се изготвя адекватна предварителна и последваща оценка на въздействието, която ясно да покаже къде, на каква цена и с какъв ефект се намесва държавата.

Целият анализ е достъпен тук.

Институт за пазарна икономика/Дневник