EU IK

На 24. 09. 2019 г. беше  проведена конференция, по проект „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис"  ООД, ДБФП  № BG16RFOP002-3.004-0070-C02  по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ , финансирана Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На нея бяха  оповестени основните и специфични цели за реализацията на дейностите по  проекта, които са свързани с изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от  лакирани алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис" ООД. Проектните дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи". Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък и понижаване на разходите и повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието.


Информационното събитие беше проведено в зала на хотелски комплекс Орбита на 24.09.2019, като на него присъстваха  представители на бизнеса и други заинтересовани страни. Покани за участие в събитието бяха изпратени и до представители на ОИЦ Шумен и регионален сектор – Варна на ГД ЕФК, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Платена публикация