Съветът за електронни медии (СЕМ) днес с три гласа "за" и двама въздържали се откри процедура за отстраняване на генералния директор на Българското национално радио (БНР) Светослав Костов заради груби нарушения на Закона за радиото и телевизията.

Трите гласа за решението са на председателя на СЕМ София Владимирова, Ивелина Димитрова и Росица Еленкова. Въздържаха се Бетина Жотева и Галина Георгиева.

Жотева се мотивира с това, че все още не разполага с достатъчно информация, за да вземе решение. Тя посочи също, че чл. 67 от закона изисква да са извършени "груби нарушения" от генералния директор, което означава, че те трябва да са повече от едно. Поради това Жотева смята, че не са налице законовите условия за отстраняването на Костов.

Галина Георгиева се солидаризира с мотивите на Жотева.

София Владимирова каза, че с изключването на сигнала на програма "Хоризонт" на 13 септември е извършено не какво да е нарушение, а е нарушено конституционното право на информация на гражданите. Ивелина Димитрова посочи, че нарушението може да е едно, но е изключително грубо и едновременно е в разрез и със закона, и с конституцията.

Костов има пет работни дни да отправи възражения. След това СЕМ ще ги разгледа и ще гласува дали да го отстрани.

Дневник