Твърдението, че община Шумен към края на 2015 г. е в нестабилно финансово състояние и дори е фалирала не е истина - каза господин Костов при отговор на въпрос, зададен при среща с граждани. През целия 8-годишен период на управление общината е финансирала 80% от общия обем на разходи със собствени приходи, като е увеличила размера им с 6 000 000 лв. Бюджетното салдо е било положително през целия период; няма просрочени задължения в края на 2-я мандат; размерът на дълга и погашенията са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджета.

По време на управлението си като кмет на община Шумен съм бил отличаван 2 пъти кмет на годината, от МРРБ, за най-добре работеща община в България с европейски проекти. Реализирани са проекти, на стойност 240 000 000 лв. Асфалтираха се основните транспортни улици на Шумен с облигационен заем и ще го направя отново, като този път ще преасфалтираме улиците в кварталите и основните улици в селата. Необходим е финансов ресурс от 15 000 000 лв.

Пресцентър на ПП "Български социалдемократи"