Европейската комисия днес настоятелно призова България да спази задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предаде пресслужбата на институцията.

През юни 2008 г. държавите членки постигнаха съгласие да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, определянето на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. България заедно с Ирландия, Кипър, Литва и Малта, не са представили доклади на Еврокомисията в определения срок, се уточнява в съобщението.

Комисията днес е открила наказателни производства за установяване на нарушение, като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. Пояснява се, че България е обещала да представи необходимите данни до 30 юни догодина.

Също така комисията призовава настоятелно 15 държави, сред които и България, да спазят задълженията си за докладване съгласно законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Законодателството на ЕС изисква от държавите да подават данни на комисията. До днес общо 15 държави не са изпълнили задълженията си, включително за данните за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии, излезли от употреба превозни средства, опаковки.

Досега България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Франция и Швеция не са изпълнили задълженията си за предаване на данни за 2016 и 2017 година. Ако до два месеца не бъдат предприети действия, Еврокомисията може да продължи наказателната процедура.

Европейската комисия реши днес да изпрати мотивирани становища на България, Гърция, Кипър, Латвия, Румъния, Словения и Франция, за да поиска пълното въвеждане на правилата на ЕС за марките.

Променените европейски правила преразглеждат определението за "марка" съобразно навлизането на цифровите технологии. Въвеждат се нови основания за отказ от регистрирането на марка, нови правила за фалшифицираните стоки при пренос, както и нови разпоредби за уеднаквяване на процедурите за марките в държавите от ЕС.

Държавите трябваше да въведат промените в националното си законодателство до 14 януари. Посочените държави не са съобщили на Еврокомисията, че са приложили промените. След два месеца, ако те не предприемат необходимите действия, Брюксел може да продължи наказателната процедура, както и да ги предаде Съда на ЕС.

Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение, като изпрати на България и Португалия официални уведомителни писма във връзка с неправилното прилагане на някои разпоредби на Директивата за атаките срещу информационните системи. Тя е съществен елемент от правната уредба на ЕС в борбата с киберпрестъпността и изисква от държавите членки да укрепят националните закони за борба с киберпрестъпността и да въведат по-строги наказателни санкции, включително за широкомащабни кибератаки.

Държавите членки са задължени също така да подобрят сътрудничеството между своите органи чрез оперативни звена за контакт, които са на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Комисията направи оценка на националните законодателства за прилагане на директивата и установи редица недостатъци в португалското и българското законодателство, по-специално по отношение на някои нарушения и съответните санкции. България и Португалия разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от комисията. В противен случай комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията започна производство за установяване на нарушение, като изпрати официални уведомителни писма на Австрия, България, Румъния и Унгария във връзка с подписването на 13 септември 2018 г. на споразумение с 5 държави от Западните Балкани за автоматизирания обмен на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства. Комисията смята, че споразумението нарушава изключителната компетентност на ЕС в тази област, още повече че обменът на такива данни между държавите членки е уреден с решения на ЕС. Засегнатите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. В противен случай тя може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България заради неспазването на правото на ЕС за морското оборудване. Общите правила на ЕС за безопасност и опазване на околната среда важат за оборудване като спасителните жилетки, пречиствателните системи за отпадни води и радарите на борда на корабите, плаващи под флага на държава членка. България не е гарантирала, че морското оборудване (на борда на плавателни съдове, плаващи под български флаг) отговаря на изискванията на Директивата и не извършва съразмерен надзор на пазара. Страната разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. В противен случай тя може да реши да изпрати мотивирано становище.

Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Италия, Испания и Хърватия поради неспазване на директива, с която се установяват минимални мерки за безопасност, свързани с инфраструктурата и експлоатацията на тунели. Тя се прилага за всички тунели по трансевропейската пътна мрежа с дължина над 500 метра. Засегнатите държави членки не са осъществили пълния набор от необходими инфраструктурни мерки, за да гарантират най високите стандарти за безопасност в някои от тунелите, които попадат в това приложно поле. Засегнатите държави членки разполагат със срок от два месеца, за да уведомят комисията за мерките, които са приели за коригиране на положението. Ако те не го направят, комисията може да реши да приеме мотивирано становище.

Как протичат наказателните процедури на Еврокомисията?

Процедурата протича на няколко етапа.

- Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено два месеца.

- Ако комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си според правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо комисията смята, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено два месеца.

- Ако държавата не изпълни изискванията, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до съда.

- Ако държава не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, комисията може да поиска от съда да наложи санкции.

- Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на съда.

- Ако въпреки решението на съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, комисията може отново да отнесе въпроса до съда.

- Когато въпросът бъде отнесен за втори път до съда, комисията предлага на съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.

Дневник