EU IK

 

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-3.002-0051 , „Eнергийно ефективно производство в Теси ООД”
Цел: Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Теси ООД.
Бенефициент: ТЕСИ ООД
Обща стойност: 2 043 730.00 лв., от които 1 013 583.65 лв. безвъзмездна помощ, както следва 861 546.11 лв. европейско и 152 037.54 лв. национално съфинансиране.
Начало: 20.07.2018 г.
Край:20.01.2020.г.                                                                                                                                             ТЕСИ ООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”.

Днес се организира и проведе информационно събитие, където бяха разяснени целите на проекта, както и неговия напредък.  Митко Димитров, началник отдел „Стратегически проекти“, представи основните цели и напредъка по изпълнението по проекта до този момент.

Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Теси ООД.                               

Проектът е базиран на енергоспестяващи мерки от енергийно обследване, като инвестициите включват:     

  • замяна на линия за мокро нанaсяне на емайл на високообемни бойлери и фланци с линия за емайлиране фланец на бойлер, енергийно ефективна, от ново поколение;
  •  замяна на Производствена линия за прахово боядисване с нова, с ниско потребление на енергия и висока производителност Линия за боядисване на конвектор;
  •  въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001;

Това са първоначални инвестиции в ДМА за разширяване капацитета на съществуващо предприятие и намаляване разходите за енергия за производствени нужди в производствената ни база в гр. Шумен. Изпълнението на проекта ще позволи да  се намалят разходите за производство на единица продукция, както и да бъдат въведени ефективни мерки за екологосъобразно производство и рециклиране на отпадъчни продукти.

Напредък по изпълнението на проекта:
Към настоящия момент са проведени тръжни процедури за определяне на изпълнители за доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, въвеждане на система за енергиен мониторинг. Процедурите са организирани в съответствие с правната рамка и принципите на прозрачност. В резултат от проведените процедури са определени изпълнители и са подписани споразумения за доставки/услуги.

 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от "ТЕСИ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган"

 

Платена публикация