Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция остават в сегашния си вид и обжалването ѝ от адвокати, борещи се срещу обсъжданата нова стратегия за закрила на децата в риск в България, е отхъврелно окончателно.

Това е решението на петчленен състав на Върховния административен съд, разпространено днес.

Министерството на труда и социалната политика опроверга неверни твърдения за резултата от делото, които се появиха след това в социалните мрежи и медии.

В него се пояснява, че жалбата срещу постановлението на правителството от 2 май 2019 г. за промяна на наредбата е неоснователна и не следва да се разглежда по същество. Така се потвърждава и определението от предишната инстанция от 1 юли.

Тогава тричленният състав на ВАС посочи, че "по логиката на жалбоподателя всеки родител е застрашен от опасността да изостави детето си или да го предостави за настаняване в специализирани институции и така да станe адресат на мерките за предотвратяване на тези явления, а ако настаняването се е случило – на въздействие с мерките за реинтеграция. (...) Възможното бъдещо засягане на законен интерес на жалбоподателя и то след настъпване на юридически факти, обвързани предимно със собственото му укоримо поведение не сочи на правен интерес от оспорване на Постановлението, а на злоупотреба с права".

Сега определението обяснява, че "целта на подобрените разпоредби е да се подобрят мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му и превенция на изоставянето. Съгласно промените дирекциите "Социално подпомагане" могат служебно да предприемат действия за реинтеграция, непосредствено след настаняване на детето извън семейството му именно с цел по-бързо връщане на детето в неговото биологично семейство. Съгласно предишния ред работата по реинтеграция започваше едва след подаване на заявление от родителите."

"По-ясно и детайлно са регламентирани мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, както и мерките за реинтеграция на децата в семейството."(акцентите в текста са на "Дневник")

Дневник