Създаването на устойчива и ефективна среда за качествено образование, пълноценно личностно развитие и реализация на младите хора е голямата цел в програмата на ПП ГЕРБ за управление през следващия мандат. Ще продължим да работим за изграждане на съвременна материална база, която да предразполага към модерно, практически насочено и гъвкаво образование. Ще насърчаваме интегрирането на технологиите като важно условие за ефективността в процеса на обучение. Мотивирането и квалификацията на учителите за постигане на по-високи резултати на децата и учениците са друг ключов фактор за повишаване на качеството на образованието.

Това са основните акценти от програмата на кандидата за кмет на Шумен от ПП ГЕРБ Любомир Христов, които бяха представени на среща в Регионалната библиотека с представители на средното и висшето образование. Едно от нещата, които ще бъдат направени, е да постигнем съгласие между всички политически сили за посоката, в която искаме да се развива образованието в Шумен и независимо кой управлява общината, да я следваме, каза Христов пред учителите.

Училищната база в Шумен е реновирана. Близо 2 млн. лева от общинския бюджет и над 13 млн. и 500 хил. лева от европейско финансиране са вложени за подобряване на средата в училищата и детските градини. Ще продължим да обновяваме сградния фонд, дворните пространства, спортните игрища, детските площадки, уредите за игра в детските градини и изграждането на достъпна среда. Ще построим физкултурни салони в училищата, които имат необходимост от такива съоръжения. Ще съсредоточим усилията си към максимално обхващане на децата и учениците, в изготвяне на  програми за укрепване на здравето и общото физическо развитие на децата и младите хора. Ще привлечем за съвместна работа родителите, които също трябва се включат в образователно-възпитателния процес и в живота на детската градина и училището.

На следващо място, заедно с учителите и училищните ръководства ще коментираме необходимостта от ясна визия за развитие, за въвеждане на иновации и технологии, които да повишат ефективността на обучението. Използването на новите технологии с активното участие на учениците ще окаже положително влияние върху тяхното личностно развитие  и способността им по-лесно да свързват наученото в училище с практиката. Заедно с това ще работим за обогатяване и модернизиране на съществуващите и за изграждане на нови кабинети за практическо обучение съвместно с бизнеса. Това ще стимулира разширяването и развитието на дуалната форма на образование като една от стъпките за задържане на младите хора в града.

Ще търсим позицията на учителската общност за създаване на фонд за финансова подкрепа и разработване на стипендиантска програма, която да подпомага напреднали ученици и студенти в научната дейност. Идея, която нееднократно сме обсъждали с бизнеса. Ще стимулираме провеждането на ученически и студентски стажове, обвързани със стипендиантската програма, с възможностите за осигуряване на работно място и последваща реализация на младите хора в Шумен.

19 ученици започнаха през тази година обучението си в обединеното училище на село Ивански по зеленчукопроизводство. Тенденцията е те да продължат в същото направление в професионалната гимназия по селско стопанство в Шумен, където специалността е включена в списъка на защитените от държавата професии и да завършат 11 и 12 клас. Още 16 ученици в Друмево през тази учебна година се подготвят за хотелиерство и готварство с възможност след това да продължат обучението в професионалната гимназия по облекло и хранене. Завършилите професионалното си образование ще намерят реализация в родното си село в Дневния център за възрастни, който беше наскоро открит или в кухнята в Друмево, която осигурява обедно хранене за ученици от цялата област. Така на практика се реализира връзката между образованието, бизнеса и социалната политика на общината.

Ще търсим възможности за привличане на млади и квалифицирани учители с осигуряване на общински жилища. Ще развиваме в това отношение и доброто партньорство с ШУ “Еп. К. Преславски”. По време на срещата с учителите бяха направени и други предложения, които ще бъдат обсъдени и включени в програмата ни за изпълнение през следващия мандат. Пресцентър на ПП ГЕРБ - Шумен

Пресцентър на ПП ГЕРБ - Шумен