EU IK

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-3.002-0051 , „Eнергийно ефективно производство в Теси ООД”
Цел: Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Теси ООД.

Бенефициент: ТЕСИ ООД
Обща стойност: 2 043 730.00 лв., от които 1 013 583.65 лв. безвъзмездна помощ, както следва 861 546.11 лв. европейско и 152 037.54 лв. национално съфинансиране.
Начало: 20.07.2018 г.
Край: 20.01.2020.г. 

Шуменската компания ТЕСИ ООД успешно финализира проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ”.     

Проектът включва дейности по елемент А по режим Регионална инвестиционна помощ, които попадат в категория "Разширяване капацитета на съществуващ стопански обект".

Целите и постигнатите резултати бяха представени днес (6 януари 2020 г.) от Митко Димитров, началник отдел „Стратегически проекти“ в ТЕСИ ООД. 

Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Теси ООД. 

Проектът е базиран на енергоспестяващи мерки от енергийно обследване, като инвестициите включват:

  • замяна на линия за мокро нанaсяне на емайл на високообемни бойлери и фланци с Линия за емайлиране фланец на бойлер - енергийно ефективна, от ново поколение;
  • замяна на Производствена линия за прахово боядисване с нова, с ниско потребление на енергия и висока производителност Линия за боядисване на конвектор;
  • въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001;

Това са първоначални инвестиции в ДМА за разширяване капацитета на съществуващо предприятие и намаляване разходите за енергия за производствени нужди в производствената ни база в гр. Шумен . Изпълнението на проекта ще позволи да  се намалят разходите за производство на единица продукция, както и да бъдат въведени ефективни мерки за екологосъобразно производство.

Напредък:
Към настоящия момент проектните дейности се финализират. В експлоатация са въведени на Линия за емайлиране фланец на бойлер и Линия за боядисване на конвектор. Едновременно с това е въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Оборудването е закупено след провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители в съответствие с правилата за публичност и прозрачност.

"В резултат на изпълнението на проекта се повишава конкурентоспособността на предприятието, тъй като се повишава производствения ни капацитет по отношение на бойлери със сух нагревател и конвектори, както и ще бъдат постигнати енергийни спестявания, което се равнява на по-малко използвана енергия в тези специфични производста", обясни Митко Димитров.

 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от "ТЕСИ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган" .

 

Платена статия