от Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел
„Баскетболен клуб „Шумен“


Управителният съвет на сдружение „Баскетболен клуб “Шумен“, кани своите членове на Общо събрание на 28.07.2020г. от 18.00ч. в, заседателната зала на спортна зала „Младост“  в гр. Шумен, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението  за предходната година.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на „Баскетболен клуб Шумен“ за 2019г.
  3. Приемане на бюджета на клуба за настоящата година.
  4. Освобождаване на членове на УС.
  5. Избор на нови членове на УС.
  6. Други.