На база на предварителни данни и оценки към юни 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде 16 млрд. лв. (1.3 % от прогнозния БВП). За сравнение към същата дата на 2019 г. отчетеното превишение на приходите над разходите е 3.2 млрд. лв. (2.7 % от БВП), което означава, че на годишна база бюджетното салдо се влошава номинално с 1.7 млрд. лева. Това съобщава Министерството на финансите, което по традиция в край на всеки месец дава данни и прогноза за изпълнението на бюджета. Факт е обаче, че все още приходите надхвърлят разходите в бюджета, въпреки ограниченията и допълнителните разходи, наложени от средата на мрат заради епидемията.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се очаква да бъдат 48.2 на сто от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите се забавят, което е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19, отбелязва министерството.

Изпълнението на актуализирания годишен разчет в частта на разходите се очаква да бъде 41.4 на сто. По-ниското усвояване на разходите спрямо изпълнението на приходите е причината за формирането на текущо превишение на приходите над разходите към полугодието, обясняват данните от министерството. "Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации", допълват от там.

От ведомството напомнят, че във втората половина на годината предстои увеличение на разходите, тъй като продължава работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти, мярката 60/40 е с по-широк обхват и се удължава до септември, предстои индексиране на пенсиите.

Данните към края на май показват, че приходите по консолидираната програма са 17.6 млрд. лв. или 39.7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 1 млрд. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1.5 млрд. лв. (8.2 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 367.2 млн. лв. (37.1 %), сравнени с края на май 2019 година.

Министерството коментира, че забавянето в приходите се дължи от една страна на удължените до 30 юни вместо до края на април срокове за плащане на данъци и освен това на негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения заради коронавируса.

Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца, посочва ведомството.

Дневник