Председателят на Управителния съвет на ЮЛНЦ - СОПД „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН 2001”, с. Никола Козлево, на основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението и Решение на УС на Сдружението от 29.06.2020 г. по Протокол № 2, СВИКВА на 05.08.2020 г. от 19.00 часа  Общо събрание на „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН  2001” с. Никола Козлево, което ще се проведе в Зала ОСО в с. Никола Козлево при следният Дневен ред:

1. Приемане на ГФО на сдружението за 2019 г. и  отчет за дейността  на сдружението за 2019 г.
2. Приемане на ГФО на сдружението за 2017 г.
3. Приемане на отчет за дейността на контролния съвет за 2019 г.
4. Приемане на бюджет на сдружението за 2020 г.
5. Приемане на план за основните дейности на „СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН 2001” за ловен сезон 2020/2021 г.
6. Избор на основен и резервен делегат от Сдружението за участие в заседанията на Общите събрания на НЛРС – СЛРБ и определяне на мандата им.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ  и  чл.28, ал.5  от Устава на Сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на  същото място и при същият Дневен ред и ще се проведе независимо от  броя на явилите се членове.

Писмените материали по отделните точки от Дневния ред са на  разположение на членовете на Сдружението на адреса на седалището  му.

 

 

                                                                Председател на УС :………………….
                                                                                                   (Ешреф  Реджеб)