През първите шест месеца на 2020 г. на работа в област Шумен са постъпили 3 751 безработни. Само през месец юни 2020 г. в трудова заетост са устроени 833 безработни лица. Това сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна.

През юни 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 596 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (188). Следват търговия (62), административни дейности (45) и хотелиерство (41). По програми и мерки за заетост са обявени 114 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 18  работни места.

Броят на безработните лица в областта към края на месец юни са 9 066. Равнището на безработица в Шуменска област през юни 2020 г. е 11,9%, с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2019 г. безработните са с 2 668 повече, а равнището на безработицата се увеличава с 3,5 процентни пункта. През юни 2020 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Шумен са се конкурирали средно по 8 безработни лица.  

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месец юни е 2 484, със 105 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през юни 2020 г. е 5,5%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита ръст с 2,7 процентни пункта на равнището на безработица и увеличение с 1 211 лица на регистрираните безработни.

ШУМ.БГ