Откакто управлява ГЕРБ почти непрекъснато се увеличават процедурите на Европейската комисия срещу България за ненавременно или неправилно пренасяне в националното законодателство на европейски решения, регулации и закони.

През 2019 г. България е сред страните от ЕС, срещу които комисията е започнала най-много действия за забавяне на въвеждането в страната на правото на ЕС - общо 39.

В същото време са били закрити други производства, но балансът е, че от 60 през 2018 г. активните са се увелиили до 74. През 2015 г., когато управлява второто правителство на Бойко Борисов, тези уведомителни и наказателни процедури са били 39.

За всички 28 държави от ЕС през миналата година е имало общо 406 производства за установяване на неизпълнение на задължения. А това означава, че почти всяко десето от тях, е било започнато срещу България.

Данните са от публикувания в петък годишен доклад за мониторинга върху спазването и прилагането на правото на ЕС. В него се припомня защо това е важно за гражданите и бизнеса - "тъй като то отстоява правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били отречени (...) и осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар".

Европейската комисия ежегодно представя доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през предходната година. След това Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията.

Дневник