Към края на юни приходите в бюджета спадат с 1.274 млрд. лв. или с 6% спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета. В същото време обаче продължава тенденцията приходите на надвишават разходите.

Общо приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни са 21.430 млрд. лв. или 48.3 % от годишните разчети. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19, отбелязва министерството.
.
Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигуровки, е 17.056 млрд. лв., което представлява 48.9 % от планираните за годината . Приходите от преки данъци са 3.169 млрд. лв. или 48.2 % от предвидените. Приходите от косвени данъци са 7.879 млрд. лв., което е 48,3.% от разчетите. Постъпленията от ДДС са 5.206 млрд. лв. или 48.9 % от планираните. "Намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие разпространението на COVID-19, както и спадът на цената на суровия петрол продължават да влияят негативно върху приходите от данъка", посочват от министерството.

От 1 юли ставката на този данък падна от 20 на 9% за ресторантите и кетъринга, книгите и учебните пособия и детските храни и пелените за бебета. От днес, 1 август, ставката е 9% за нова група стоки и услуги - сервираните в заведения бира и вино, маржа на туроператорите, случайните превози, спортните зали.

Приходите от социални и здравни вноски са 5.313 млрд. лв., което представлява 49.2 % от разчетите.

Разходите по консолидираната програма включително и вноската в бюджета на ЕС са 19.818 млрд. лв., което е 41.4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите към юни 2019 г. са били 19.062 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други, анализира министерството.

Бюджетното салдо продължава да е положително и е 1.612 млрд. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.099 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 513.5 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 9.89 млрд. лв. като 9.84 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз. Това е и перото, от което премиерът обяви в началото на седмицата, че ще се харчат пари по обявения втори пакет социални и икономически мерки в отговор на кризата с коронавируса.

На база на предварителни данни и оценки към края на юли 2020 г. се очаква бюджетът да остане с излишък от 1.726 млрд. лв. (1.5 % от прогнозния БВП).

Дневник