На основание на чл. 5, чл.6 и сл. от раздел II на Наредба № 7/14.11.1997 г. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл. 273, ал.3 от Закона за горите, Заповед № 627/01.07.2011 г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по горите и Заповед № РД05-00194/05.08.2020 г., на директора на Регионална дирекция по горите – Шумен, ОБЯВЯВА  тръжна сесия за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи частна държавна собственост, отнети в полза на държавата по влезли в сила Наказателни постановления и при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА.

Позиция № 1
Местонахождение на вещта: с. Станянци, ул. Калоян №14, Община Върбица, Област Шумен.
МПС Газ 53 с рег. № Н 0466АТ - 1 бр. х 480 лв.
Начална тръжна цена – 480 лева.

Позиция № 2
Местонахождение на вещта: гр. Шумен, ул. Г. Драгомиров №32, вх. 3, ап. 5, Община Шумен, Област Шумен.
Каруца – 1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;

Позиция № 3
Местонахождение на вещта: гр. Попово, ул. Възрожденска №15, Община Попово, Област Търговище.
Товарен автомобил Волво 420 син с рег. № Т 6700СТ, рама YV2A4B3A9TA250866, година на производство 17.02.1996 – 1бр. х 4488 лв.
Начална тръжна цена – 4488 лева;

Позиция № 4
Местонахождение на вещта: с. Пробуда, ул. „Надежда“ №5, Община Търговище, Област Търговище.
МПС Рено Еспейс с рег. № Т 0697 АК, рама VF8JE0N0520085221, цвят зелен, година на производство 31.05.1999 година - 1 бр. х 1624 лв.
Начална тръжна цена – 1624 лева

Позиция № 5
Местонахождение на вещта: с. Пробуда, ул. „Надежда“ №5, Община Търговище, Област Търговище.
Ремарке с рег. № Т 5310 ЕЕ,  марка Кьогел CH 24, рама WK0SN0024Y0766302, ЦВЯТ РОЗОВ, година на производство 10.11.2000 година - 1 бр. х 7280 лв.
Начална тръжна цена – 7280 лева

Позиция № 6
Местонахождение на вещта: с. Станец ул. „Юрий Гагарин“ №10, Община Омуртаг, Област Търговище.
Товарен автомобил Газ 53 с рег. № Т 6126 АТ – 1 бр. х 747 лв.
Начална тръжна цена – 747 лева;

Позиция № 7
Местонахождение на вещта: с. Тодор Икономово, Община Каолиново, Област Шумен.
Каруца /гуменка/ – 1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;

Позиция № 8
Местонахождение на вещите: гр. Смядово, ул. „Добруджа“ №15, Община Смядово, Област Шумен.
Каруца /гуменка/ –1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;


Позиция № 9
Местонахождение на вещта: с. Каспичан, ул. „Охрид“ №24, Община Каспичан, Област Шумен.
Каруца /гуменка/ – 1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;

Позиция № 10
Местонахождение на вещта: в склада на ТП ДГС Омуртаг.
Конска каруца – 1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;

Позиция № 11
Местонахождение на вещта: в склада на ТП ДГС Омуртаг.
Конска каруца – 1 бр. х 29 лв.
Начална тръжна цена – 29 лева;

1.  Внасянето на депозита за участие за съответната позиция се извършва в касата на РДГ – Шумен, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов”№ 28 А , или по следната сметка на Регионална дирекция по горите шумен, гр. Шумен: банкова сметка, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

Задължително условие: Когато кандидатът, участва в търгове за повече от една позиция, същият внася депозити за участие поотделно за всяка конкретна позиция.

2. Дата на провеждане на търга – 13.08.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на Регионална дирекция по горите, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов”№28 А

3.  Документацията за участие в търг се получава от деловодството на РДГ – Шумен след представянето на документ, удостоверяващ плащането.

4. Цена на тръжната документация - 10 (десет) лева, платими в касата на РДГ Шумен всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа през работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, или по посочената банкова сметка:  IBAN BG42UBBS80023106104402, BIC – UBBSBGSF, при банка: ОББ – АД клон гр. Шумен.

5. Време за оглед от 10,00 до 15,00 часа, в работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. До оглед се допускат лица закупили тръжна документация.

6. Определения за купувач участник заплаща обявената цена в касата или по обявената в тръжната документация банкова сметка на РДГ – Шумен, не по – късно три работни дни от обявяване на спечелилите търга.

7. Справки и информация: Регионална дирекция по горите Шумен, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов” №28 а, п. код 9700, GSM 0882041904
 е-mail: rugshumen@iag.bg

8. Специални условия – съгласно утвърдената тръжна документация.