На основание на чл. 5, чл.6 и следващите от раздел II на Наредба № 7/14.11.1997 г. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл. 273, ал.3 от Закона за горите, Заповед № 627/01.07.2011 г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по горите и Заповед № РД05-00245/21.09.2020 г., на директора на Регионална дирекция по горите – Шумен, ОБЯВЯВА тръжна сесия за продажба чрез търг с тайно наддаване на дървесина – отнета в полза на държавата по влезли в сила Наказателни постановления и при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

1. Внасянето на депозита за участие за съответната позиция се извършва в касата на РДГ – Шумен, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов”№28А, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

2. Дата на провеждане на търга – 30.09.2020 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Регионална дирекция по горите Шумен, ул. „Любен Каравелов”№ 28А.

3. Документацията за участие в търг се получава от деловодството на РДГ – Шумен след представянето на документ, удостоверяващ плащането.

4. Цена на тръжната документация - 10 (десет) лева, платими в касата на РДГ Шумен всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа през работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.

5. Време за оглед от 10,00 до 15,00 часа, в работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. До оглед се допускат лица закупили тръжна документация.

6. Определения за купувач участник заплаща обявената цена в касата, не по – късно от три работни дни от обявяване на спечелилите търга.

7. Местонахождение на дървесината е на адрес гр. Попово, горски разсадник „Гюрлюка” - на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово

8. Справки и информация: Регионална дирекция по горите Шумен, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов” №28А, п. код 9700, GSM 0882041904, е – mail: rugshumen@iag.bg

9. Специални условия – съгласно утвърдената тръжна документация.