До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: Айсам ЕООД

с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. „Аврора“ № 50

Телефон за контакти:0884404481

Има следното инвестиционно намерение : Изграждане на обор за бременни крави майки и родилни боксове в съответствие с изискванията за биосигурност в УПИ V кв.24 в землището на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен

В поземлен имотс : УПИ V кв.24

В землището на град/село: с. Трем, общ. Хитрино

Мнения и възражения се приемат в дирекция „Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино или на посочения адрес.