ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на ИКПТЕЕ и работата на енергийните мрежи и съоръженията в предприятието.

  • Изготвя графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), енергийните мрежи и енергосъоръженията.

  • Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на ИКПТЕЕ, енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование;

  • Специализации: Електротехника, електрообзавеждане, ел. машини и апарати;

  • Професионален опит - Може и млад специалист;

  • Компютърна грамотност – Отлични умения за работа с MS Office;

  • Езикова подготовка - Ще се счита за предимство;

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 23.11.2020 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.

 

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

„Топлофикация – Разград” ЕАД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.