На основание чл.127, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
„ЕНЕРФИН” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Райно Попович” №6, офис1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200755086, представлявано от управителя Емил Йорданов Тасков,

УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Велики Преслав и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор №58222.71.50 от “Транспорт и техническа инфраструктура” (Т) в “Чисто производствена зона” (Пч), за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2, 5 MW.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.02.2021г.  от 11:00 часа, в сградата на Община Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“№58, стая №406 /Заседателна зала/.
Проектът за частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав може да бъде разгледан на интернет страницата на Община Велики Преслав.