На основание Заповед № ЗАП -963/02.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и чл.61 и чл.64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл.69, ал. 1 от Правилика за прилагане наЗакона за  държавната собственост, чл.5, ал.1 и чл.6 на Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, протокол № 56/01.12.2020 г. на постоянно действаща комисия, назначена със заповед №485/20.06.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ и преписка с регистрационен номер ИАГ- 25089/03.11.2020 г. от Регионална дирекция по горите Шумен обявява търг  при следните условия:

НАРЕЖДАМ:

l. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на Регионална дирекция по горите (РДГ)-Шумен, а именно:

  1. Употребяван лек автомобил тръжен № 1: марка ВАЗ, модел 21214 с регистрационен номер Н 1464 АХ, номер на двигател 9224963, идентификационен номер (VIN) ХТА21214081898083, обем на двигателя 1690 куб.см., брой места - 3+1, гориво - бензин, максимална мощност 60 Kw, първоначална регистрация на 06.08.2008 г.

Първоначалната тръжна цена, под която участниците не могат да слизат и от която трябва да започне наддаването за автомобила, е 963,00 (деветстотин шестдесет и три) лева без ДДС.

  1. Употребяван лек автомобил тръжен № 2: марка ВАЗ, модел 21214 с регистрационен номер Н 1578 ВС, номер на двигател 8409177, идентификационен номер (VIN) ХТА21214061801430, обем на двигателя 1690 куб.см., брой места - 4+1, гориво - бензин, максимална мощност 58 Kw, първоначална регистрация на 16.02.2006 г.

Първоначалната тръжна цена, под която участниците не могат да слизат и от която трябва да започне наддаването за автомобила, е 936,00 (деветстотин тридесет и шест) лева без ДДС.

  1. Употребяван лек автомобил тръжен № 3: марка ВАЗ, модел 21213 с регистрационен номер Н 5331 АС, номер на двигател 212136550170, идентификационен номер (VIN) ХТА21213011558269, обем на двигателя 1690 куб.см., брой места - 4+1, гориво - бензин, максимална мощност 58 Kw, първоначална регистрация на 18.04.2001 г.

Първоначалната тръжна цена, под която участниците не могат да слизат и от която трябва да започне наддаването за автомобила, е 880,00 (осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

  1. Употр.ебяван лек автомобил тръжен No 4: марка Пежо, модел 406 с регистрационен номер Н 0361 ВВ, номер на двигател 10CJ180943966, идентификационен номер (VIN) VF38B3FZA81651256, обем на двигателя 2230 куб.см., брой места - 4+1, гориво - бензин, максимална мощност 118 Kw, първоначална регистрация на 10.12.2003 г.

Първоначалната тръжна цена, под която участниците не могат да слизат и от която трябва да започне наддаването за автомобила, е 1498,00 (хиляда четиристотин деветдесет и осем) лева без ДДС.

 1. Първоначалните тръжни цени на движимите вещи, описани в т. I от настоящата заповед, са определени съгласно експертна оценка на независим оценител инж. Павлин Александров Банчев - сертификат за оценителска правоспособност рег.№300100089/14.12.2009 r. за оценка на машини и съоръжения, издаден от Камара на независимите оценители в България.
 2. За участие в търга кандидата заплаща депозит в размер 1О на сто от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства, вносим в касата на Регионална дирекция по горите - Шумен с адрес: гр. Шумен, ул.-,,Любен Каравелов" № 28.

Депозитът се внася всеки работен ден в рок до 12.00 часа на 27.01.2021 г.

Когато кандидатът участва в търга за повече от един автомобил, същият внася поотделно депозит за участие в търга за всеки автомобил.

 1. Определям такса за закупуване на тръжната документация в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС - невъзстановими, вносими в касата на РДГ - Шумен всеки работен ден в срок до 10.00 часа на 27.01.2021 г.
 2. Кандидатите депозират предложенията си за участие в търга в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 27.01.2021 r. в деловодството на РДГ - Шумен с адрес: гр. Шумен, ул.,,Любен Каравелов" № 28.
 3. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 часа до 26.01.2021 г. включително в присъствието на представител на РДГ - Шумен. Огледът се извършва с транспорт на кандидата, като разходите са за негова сметка.
 4. Обявлението за търга да се публикува най-малко в е_дин ежедневник не по-късно от една седмица преди срока, определен за откриване на тръжната процедура и за подаване на заявки за участие в търга.
 5. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на т. XII, да се обяви на видно място в сградата на РДГ - Шумен.
 6. Търгът да се проведе на 28.01.2021 г. от 10.00 часа в административната сграда на РДГ- Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. ,,Любен Каравелов" № 28.

Х. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.

  1. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий. · .
  2. Резултатите от търга да се обявят на 29.01.2021 г. от 13.00 часа в сградата на РДГ - Шумен.
 1. До участие в търга се допускат както физически, така и юридически лица, които:
 1. не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;
 2. не се намират в ликвидация или в производство по обявяване в ли_квидация;
 3. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
 4. нямат изискуеми парични задължения към Изпълнителна агенция по горите и нейните структури.
  1. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимите вещи пот. I.
  1. Достигната цена се заплаща от спечелилия търга в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, след което директорът наРДГ - Шумен сключва с купувача писмен договор за покупко-продажба.
 5. Разноските по промяната на регистрацията .в КАТ, плащането на дължимите нотариални такси, такси по реда на Закона за местните данъци и такси и  други  дължими плащания са за сметка на купувача.
 6. Купувачът да вдигне закупената вещ в срок от пет дни от плащането на цената, като за всеки ден закъснение се дължи маrазинаж в размер на 0.05 % от стойността на вещта, предмет на търга.