Бъдещите петоклсници през учебната 2021/22 година ще са първите, които ще учат по новите учебни програми по география за 5 и 6 клас, по математика - за 5, 6, и 7 клас, и по биология, физика и химия за 7 клас, които днес бяха утвърдени от министерството на образованието (МОН). Най-напред по тях трябва да започнат учениците, които догодина са в пети клас.

Новите програми включват повече часове по математика и по-олекотени и практически насочени програми по география и математика за за 5 и 6 клас , както и по физика, химия и биология за 7 клас.

"Целта на промените е учениците да придобият практически умения, особено в областта на математиката и природните науки. В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото се препоръчва да преобладават ситуации от практиката и решаване на житейски казуси", поясняват от пресцентъра на министерството на образованието.

В новите програми отпадат подтемите към отделните теми и се ограничава броя на учебните статии в учебниците, което дава повече свобода на учителя да прецени колко урочни единици да посвети на дадена тема в зависимост от интересите и потребностите на учениците. Наред с това във всички учебни програми някои нови понятия отпадат, тъй като присъстват под формата на очаквани резултати от обучението, усвоени са в предходни класове и е важно да се познават и използват на практическо равнище, а не да се възпроизвеждат под формата на дефиниции.

Независимо от увеличаването на броя на часовете по математика в 5 и в 6 клас (от 136 на 153 часа на година) и по география и икономика в 7 клас, утвърдено още преди началото на учебната година, допълнителни теми не са предвидени. Част от темите са преразпределени в класовете от етапа за по-тясно осъществяване на междупредметни връзки, а други отпадат.

По математика например признаците за делимост на 9 и на 10 отпадат, но остават признаците за делимост на 2, 3 и 5. Отпада и темата в 7 клас "Построения с линия и пергел", като за тези умения се работи на практическо равнище в темите "Еднакви триъгълници", "Неравенства" и "Успоредник". По география и икономика "Антарктида" се премества за изучаване от 5 и 6 клас заради увеличения брой часове.

За 5, 6 и 7 клас вече има утвърдени и нови програми по компютърно моделиране и информационни технологии.

Поетапно прилагане

Учебните програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021/22 г. за учениците, които постъпват в 5 клас, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

Пети клас. Часовете по математика за петокласниците ще се увеличат от 136 на 153 часа на година от учебната 2021/22 г., т.е. с половин час на седмица, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите, отбелязва вестник "Сега". Променя се и препоръчителното процентно съотношение на задължителните учебни часове за годината - досега то беше до 60% за нови знания и над 32% за упражнения, преговор и обобщение. Занапред делът на новите знания се намалява на 55%, а на упражненията се увеличава на 37%.

Броят на урочните статии в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, не може да надвишава 84. Записано е изискване при представянето на темите и задачите да преобладават ситуации от практиката, водещи до математическо моделиране с цел решаване на житейски казуси.

Самата учебна програма се олекотява - отпадат повечето от новите понятия като "признак на делимост", "неправилна дроб", "крайна десетична дроб", "диаграма", "пиктограма", "разстояние между две точки", "перпендикулярни прави" и т.н., което вероятно не означава, че те няма да се изучават от учениците, а просто че не е нужно учебниците да бъдат претрупани с тях.

По география също ще има облекчения. От темите отпада континентът Антарктида. Целта на новата програма е не да изисква безцелно запаметяване на данни и факти, а "опознаване на същността на географията като наука и на подходите и средствата за намиране и използване на географското знание за личностна, професионална и социална реализация". Броят на новите уроци трябва да е не повече от 32. И новостите по география ще започнат да се прилагат от учебната 2021/22 г. за учениците, които постъпват в пети клас.

Шести клас. Новите учебни програми по математика и география би следвало да влязат в сила от учебната 2022/23 г.

По математика шестокласниците ще започват с темата за рационалните числа, а не както досега - с геометрични фигури и тела, които остават най-накрая по програма. Годишният брой часове също се увеличават от 136 на 153, т.е. с половин час седмично, променя се и процентното съотношение при разпределянето им - 55% ще са за нови уроци (а не 60%), а над 37% - за преговор и упражнения (а не 32%). Броят на уроците в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, няма да може да надвишава 84.

По география шестокласниците пак ще учат, както досега, за Южна и Северна Америка, Азия и Австралия, но при тях отпада темата "География на континентите", както и темите за Океания и океаните на земята. Правят се и още някои облекчения. Например вече няма да се изисква децата да описват бреговете по карта и пътешествията на Колумб, Магелан и Америго Веспучи, да разказват за Оринокската и Лаплатската низина и др. Сред новите понятия отпада понятието "торнадо". Броят на новите уроци в учебника по география за шести клас не бива да е повече от 43. За часовете по география за шестокласниците също се очаква да има увеличение с половин час на седмица (от 1 на 1.5 на седмица). Така, шестокласниците ще имат да учат един час повече на седмица (заедно с половинката по математика).

Седми клас. Година по-късно, от учебната 2023/24 г., следва да влязат в сила новостите за седмокласниците - те са по математика, физика, химия и биология.

По математика часовете в седми клас се увеличават от 144 на 162 на година. Новите уроци в учебника трябва да са не повече от 89, като отново се увеличава времето за упражнения, преговор и обобщения - от над 32 на над 37%, а времето за нови уроци намалява от 60 на 55%.

По физика при изучаване на темата за електричната енергия от учениците няма да се изисква да могат да пресмятат мощността на тока и разхода на електроенергия от битови уреди. На тяхно място се добавят уменията да "обяснява от какво зависи отделеното количество топлина в консуматор", да "пресмята мощността на тока само за един консуматор", и да "пресмята разхода на електроенергия от битови уреди (консуматори) и дискутира начини за нейното пестене". Отпадат новите понятия като "закон на Джаул-Ленц", "закон за отражението" и др.

По химия при темата за химичната символика отпадат подтемите за химичните знаци и химичните формули, за наименованията на веществата, относителна атомна маса и относителна молекулна маса и химични уравнения. От учениците няма да се изисква да определят хидроксидите на алкалните елементи като основни във връзка с техни общи свойства, както и да представят със схема или текст общи химични свойства на халогеноводородните киселини". Отпадат от програмата и новите понятия "химичен знак", "химична формула", "относителна атомна маса", "относителна молекулна маса", "химично уравнение", "дисоциация във воден разтвор", "основен хидроксид", "качествена реакция" и др. Броят на урочните статии в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, не може да надвишава 32 часа.

По биология от учениците няма да се очаква да свързват необходимостта от групирането на организмите с възможностите за тяхното изучаване, както и да описват и разпознават на схема тъкани в животинския организъм. Отпадат куп нови понятия като "талусни растения", "кормусни растения", "безгръбначни животни", "здравословен начин на живот" и др. Броят на новите уроци в учебника не може да надвишава 43.