Сечта на дървета край къмпинг "Градина" е незаконна и е в обхвата на две защитени зони "Натура". Това показва проверка на Регионалната инспекция по околната среда - Бургас след като медии съобщиха за случая.

Проверката е установила, че отсечените и повалени дървета от вида черен бор са в имоти, частна собственост на юридическо лице. Имотите не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - защитена зона "Бакърлъка" за опазване на дивите птици и "Плаж Градина - Златна рибка" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

През февруари миналата година дружеството - собственик е заявило в РИОСВ-Бургас намерението си за извършване на сеч и е внесло горско-стопанска програма. Разрешение обаче не е дадено, защото не го допускат разпоредбите в Закона за биологичното разнообразие. Решението не е обжалвано, влязло е в сила и става задължително за спазване от собственика и всички контролни органи, разяснява екоинспекцията.

Предстои на извършителя да бъде наложена административно-наказателна мярка - глоба между 2 хил. и 20 хил. лв. Екоинспекцията ще поиска МВР да установи кой е извършителят на сечта. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността.

Дневник