EU IK IK

Сградата на бившия „Профсъюзен дом“ в гр. Нови пазар бе изцяло реновирана по проект BG16RFOP001-2.002-0034-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище” №5".

За резултатите от проекта бе съобщено на заключителна пресконференция. Тя се проведе днес (24.02.) в Общинска администрация - Нови пазар

Период на изпълнение на проекта:
Начало: 08.03.2019 г.
Край: 08.03.2021 г.
Стойност на проекта: 1 185 230.00 лв.

Главна цел на проекта: Повишаване енергийната ефективност на административна сграда, в центъра на гр. Нови пазар, построена  първоначално и използвана до сега като „Профсъюзен дом“.
Видовете СМР, които са извършени:

 • Изцяло боядисани помещения в сградата и подменени настилки според предназначението на помещението;
 • Подмяна на всички интериорни врати;
 • Изградени нови тоалетни и ремонт на вече съществуващи;
 • За постигане на по-съвременен облик на сградата е поставен еталбонд в комбинация с мазилка на фасадата на сградата;
 • Топлоизолиране от външната страна на фасадни стени, както и топлоизолационна система по страници на прозорци и врати;
 • Положена минерална вата по таванска плоча в под покривното пространство;
 • Подменена е старата дървена и метална дограма с нова PVC;
 • Старите витрини и входни врати са подменени с алуминиеви;
 • Изградена пожароизвестителна инсталация, която обхваща всички помещения;


За осигуряване на достъпна среда и за хората в неравностойно положение е изграден нов асансьор в близост до стълбището в източната част на сградата.
 Постигнати резултати:

 • Намаляване разходите за енергия;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Осигуряване на добро качество на въздуха, условия на живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на административната сграда.
 • Въведени мерки за енергийна ефективност, като пример за добра практика на       местно ниво и насърчаване на прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.

Реализацията на настоящия проект е подкрепа за Община Нови пазар в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.002-0034-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище” №5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието  на документацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ  отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“