Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Шумен (РСУО) да бъде включено в индикативните списъци на сдруженията, които ще могат да ползват средства по европейски и национални програми за разширяване на депата за неопасни отпадъци и за изграждане на инсталации за предварително третиране на смесените битови отпадъци.

Това предложение е изпратено от общините в Шуменско за включване в Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., който в момента е подложен на обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на община Шумен.

За изпълнение на Националния план за управление на отпадъците са разработени 5 програми (с 2 подпрограми). Приблизителната стойност на програмите е 1 милиард 688 милиона лв. Всички инвестиции/дейности по управление на отпадъците, които общините имат намерение да реализират през следващите 8 години, задължително следва да бъдат предвидени в Националния план.

В публикуваните в документа индикативни списъци РСУО-Шумен е включено само в този, в който може да се търси финансиране за инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на хранителните отпадъци.

„Сдружението на общините в Шуменско не е посочено в програмите, при които могат да се получат средства за изграждане и разширяване на депата за не опасни отпадъци и за изграждане на сепариращи инсталации. А в документа е посочено, че ако общините не попадат в тези списъци, то няма да имат право да изграждат съответната инфраструктура, със средства от държавния бюджет, средства от ОПОС, бюджета на ПУДООС и дори със собствено общинско финансиране“, обясни за ШУМ.БГ Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в община Шумен.

Поради тази причина РСУО-Шумен изпрати мотивирано предложение за допълване на списъците в Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.  В него се посочва необходимостта от изграждане на инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци, както и да се разшири Регионалното депо за не опасни отпадъци

„На територията на община Хитрино е изградена инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци. Тя е с капацитет 4000 тона годишно и обслужва общините Хитрино, Венец и Каолиново. Отпадъците, които тези общини генерират, представляват около 6,5% от смесените битови отпадъци, образувани на територията на Сдружението. Останалите пет общини – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, възлагат съвместно услугата на външен изпълнител. Поради изтичане на срока на договора през 2020 г. бяха проведени две процедури по реда на ЗОП, които бяха прекратени заради липса на подадени оферти. Освен това, предложената при пазарните консултации цена от 120 лева на тон е неприемлива за общините. На територията на община Шумен има отреден терен за изграждане на инсталация за предварително третиране (сортиране) и компостираща инсталация. Отделените от инсталацията в община Хитрино, негодни за оползотворяване отпадъци, също биха могли да постъпват в модула за стабилизиране на биоразградимата фракция към бъдещата инсталация. По този начин ще се удовлетвори изискването за използването й от всички общини в Сдружението“, се казва в становището.

В него се посочва още, че Регионалното депо за не опасни отпадъци – Шумен е проектирано и изградено най-напред за задоволяване на нуждите на община Шумен. Впоследствие е определено като регионално и в момента има капацитет на запълване не повече от шест години. Опитите на общинското ръководство да привлече инвеститор, който да изгради завод за преработка на битовите отпадъци, бяха осуетени и това налага РСУО-Шумен и в частност община Шумен да търсят други решения за обезвреждане на негодните за оползотворяване отпадъци. Затова към момента трябва да се предприемат действия за разширяване на съществуващото депо за смесени битови отпадъци с допълнителна клетка и необходимата инфраструктура.

ШУМ.БГ