Всеки избор е отговорност. Животът на всеки един човек се определя от смисъла на тази дума, съчетание между „отговор” и „носи”. Отговорност – това е осъзнаването на ролята на всеки един човек в процесите, които се случват. Отново сме на прага да направим своя избор, от който зависи как ще живеем ние, близките ни, децата ни, по какъв начин ще сбъднем мечтите и желанията си.

Като кандидат за народен представител от листата на ПП ГЕРБ аз избрах - да работя за хората и за страната си, с експертиза, енергия и отдаденост.

И днес, както при учредяването на ПП ГЕРБ, оставаме верни на нашите принципи - бързи и адекватни решения и работа за:

• Свобода на личността, възможност за достоен живот, развитие и изразяване.

• Солидарност и подкрепа за хората в нужда.

• Справедлив обществен ред, основан на законност и предвидимост.

• Национална идентичност и културна уникалност, толерантност и сплотеност.

• Условия за добър живот във всяко населено място, независимо от големината му.

• Представителна демокрация с обществен дебат, гражданско участие и контрол.

• Ефективна държава: политики за хората, отговорно и разумно управление на ресурсите, фокусирани публични инвестиции при ниска данъчна тежест.

• Развитие на пазарната икономика, предприемачеството, честната конкуренция.

• Ефективна и плавна модернизация

Дигитална трансформация и по-ефективен публичен сектор

В края на управленския мандат в тази сфера правителството постигна конкретни резултати:

  1. Администрациите дигитализираха основните си процеси и системи. Информацията и данните се създават единствено в цифров вид, а хартиеният носител се използва само при поискване от заявителя на услугата.

  2. Услугите за гражданите и бизнеса са ориентирани към техните нужди и предпочитаните от тях канали за предоставяне.

  3. Не се изисква да предоставят документи и данни, включително удостоверения, които вече са налични в друг административен орган.

  4. Електронното управление може да се използва и от хора, които нямат електронен подпис или компютър.

  5. Административните услуги, лицензионните, регистрационни и разрешителни режими се извършват по оптимизирани административни процеси, много по-ефективно и прозрачно.

  6. Премахнати са удостоверителните документи на хартиен носител, които се изискват за предоставянето на административни услуги. Те са заменени от автоматизирани вътрешни електронни административни услуги.

Изминалата една година, в която Ковид-19 промени живота на всички, показа колко е важно бързото адаптиране към нови нужди и предоставяне на навременна подкрепа. В този контекст имаме основна задача, както да надграждаме постигнатото, така и да се движим в крак със съвременните тенденции в сферата на публичното управление.

Фокусът на управлението ще е в три приоритетни насоки:

  1. Всеобхватна дигитална трансформация на публичния сектор и обществото.

  2. Завършване на реформата на регистрите в държавата.

  3. Продължаване на напредъка в електронното управление.

• Ще изградим нови модели на взаимодействие между гражданите, бизнеса и администрацията в дигитална среда. На всички етапи в процеса на формулиране и изпълнение на политики ще се прилага принципът „дигитално по подразбиране“.

• Ще продължим усилията за създаване на условия за повторно използване на данните от гражданите и бизнеса (отворени данни).

• Ще акцентираме върху създаване на съвременни инструменти за обработка на големи масиви от данни и за разработване на модели на свързани данни, които ще доведат до осезаема оптимизация на всички управленски процеси.

• Ще бъдат използвани средствата на националния бюджет и европейското финансиране за ускорена реализация на регистровата реформа, включително чрез дигитализация на ключови хартиени регистри и централизация на основните регистри.

На прага на новите предизвикателства, пред които сме изправени ще продължим с усилията за изграждане и рехабилитация на всички видове инфраструктура (включително и дигитална свързаност), с реформите и дигитализацията на публичния сектор, за да създадем по-добри публични услуги за бизнеса и за гражданите. В рамките на следващия управленски мандат България има шанса да направи бързи крачки към дигитална трансформация на публичния и сектор и на цялото общество, инвестирайки в умения, знания и данни.

Мариан Ангелов, икономист, кандидат за народен представител от листата на ПП ГЕРБ в 30 МИР – Шумен

Пресцентър ПП ГЕРБ

Купуването и продаването на гласове е престъпление.