УС на ЗКПУ Орало с. Осмар свиква отчетно-изборно ОС на 24.04.2021 г. от 9:00 часа в пенсионерския клуб на с. Осмар при следния Дневен ред:

  • Приемане и освобождаване на член-кооператори.
  • Отчет на Председателя на кооперацията за 2020 г.
  • Изслушване и отчет на Контролен Съвет на кооперацията.
  • Приемане на финансов отчет на кооперацията за 2020 г.
  • Промяна на устава на кооперацията и актуализирането му по списък от точки към съвременните разбирания, тенденции, изисквания на закона и добри практики.
  • Избор на УС и КС на ЗКПУ Орало.
  • Избор на Председател на ЗКПУ Орало.
  • Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия Дневен ред.

Молим, поради извънредното положение и наложените от държавата мерки в борбата и разпространението на вируса COVID-19 всеки присъстващ на събранието да носи маска и спазва санитарно разстояние от 1.5 м!