Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Велики Преслав за класиране на участниците и определяне на изпълнител на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предмет на поръчката е „Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти от групи „Месо и месни продукти, включително консервирани”, „Риба и рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”, включително и за детски заведения до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, съобразно специфичните изисквания към тях”.

Производството, образувано по жалба на "Толини" ООД Шумен, е установило, че са налице нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата. В случая оценителната комисия не е спазила императивно изискване на ЗОП, което гарантира публичността на проведената процедура, а именно, участниците да присъстват на отварянето на ценовите оферти.

КЗК връща процедурата за прекратяване на обществената поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

ШУМ.БГ