На снимките виждате един от няколкото най-преки подходи между площад „Гривица” и част от улиците в кв. „Б. Българанов”.
Забележете какви интересни, ”екзотични” растителни видове прехвърлящи човешки ръст и почти готови да  достигнат този на дърветата са характерни за тази географска ширина!

По-долу ви предлагам кратка извадка от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

„ Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.”
Защитени зони и национална екологична мрежа
Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща: защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии....
......Националната екологична мрежа цели: дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.”

                        Защитени растителни видове
Чл. 40. (1) За растителните видове се забраняват:  брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение; притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.”
              

Явно е, че квартал „Боян Българанов” е станал част от националната екологична мрежа, респективно от „НАТУРА 2000” заради наличието на защитени растителни видове на негова територия! Жителите му трябва да са горди с този факт, вместо да се питат, защо там служителите по чистотата косят избирателно и никога не третират площите с препарати против кърлежи и бълхи! Остава открит само въпросът – как така общината е пропуснала да се похвали на обществеността с този факт?!

Росица Стоймерова, rosi7774@abv.bg