по чл.95 ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

ЕТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-р ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ“, гр.Шумен, ЕИК 030194899, подновява дейностите за реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.675.367 по кадастралната карта на гр.Шумен“. За същото има издадено становище изх.№3478/30.06.2009 г. на Регионалната инспекция по околна среда и води гр. Шумен.

Инвестиционното предложение ще се реализира след повторна промяна предназначението на земята, в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на гр.Шумен, във връзка с прилагане разпоредбите на чл.25 ал.5 т.3 Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), относно решение №1 от 28.01.2010 г. на Комисията по чл.17 ал.1 т. 1 от ЗОЗЗ, което е загубило правно действие.

Мнения и възражения се приемат в сградата на Община Шумен и РИОСВ-Шумен