ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Организира работата на Цех „Котелен“, съгласно нормативните изисквания;
  • Осъществява и координира връзки между отделните звена при производство на ел. и топлоенергия;
  • Организира производствени графици;
  • Организира посменен режим на работа на персонала в Цех „Котелен“;
  • Изготвя справки, отчети и други документи, съгласно нормативните изисквания.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Образование – висше техническо образование със специалност „Топлотехника“ или други сходни;
  • Професионален опит – три години стаж на ръководна длъжност по специалността;
  • Компютърна грамотност – отлични умения за работа с MS Office;
  • Езикова подготовка - ще се счита за предимство;

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз в срок до 15.09.2021 г. (включително). Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газификация “до ключ”.

Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.