На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: „ АГРОТОНИК “ ООД, гр.Шумен, ул. „ Димчо Попов“, №9, ет.3, ап.6, ЕИК 203421622

Телефон за контакти: 0895 520 150  , e-mail:agrotonik@abv.bg

Има следното инвестиционно намерение : Изграждане на склад за минерални торове и материали в имот с УПИ-VI-450, 451 и 452, кв.42 по плана на с. Върбак, общ. Хитрино

В поземлен имот с идентификатор: УПИ-VI-450, 451 и 452 по плана на с. Върбак.

В землището на град/село: с. Върбак , община Хитрино, област Шумен

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Хитрино  или на посочения адрес.