До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

От: ЗП САЛИМ ХАЛИМ,

с. Буйновица, общ. Венец, ул. „ Добруджа “, №1

Телефон за контакти: 0894377476.

Има следното инвестиционно намерение: Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди – 30 kW

В поземлен имот с идентификатор: идентификатори 06865.59.6.1 и 06865.59.4.1   по плана на с. Буйновица.

В землището на град/село: с. Буйновица, община Венец, област Шумен

Мнения и възражения се приемат в дирекция „ Устройство на територията“ в сградата на община Венец  или на посочения адрес.