На осн. чл. 45, ал. 16  от  Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с утвърдено от Управителя на НЗОК  „Указание към РЗОК за сключване и администриране на договорите за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК“ (Указанията), 

ПОКАНВАМ,

всички търговци, вписани в регистъра по чл.88, ал. 1 от ЗХУ, осъществяващи дейности по предоставяне/изработване и ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, чиито търговски обекти са разкрити на територията на РЗОК-Шумен

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за сключване на договор:

1. Да е вписан в регистъра по чл. 88, ал. 1 от ЗХУ;

2. Да няма публични задължения;

3. Обектът, в който ще се извършва дейността да е включен в списъка с обектите, по отношение на който е издадена заповедта за вписване в регистъра по чл. 88, ал. 1 ЗХУ с посочен адрес, телефон, електронна поща и лице, отговорник на обекта;

4. Да има осигурена техническа възможност за ползване на специализирания софтуер на НЗОК за дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на ПСПСМИ/ремонтни дейности;

5. Да има осигурен персонален или професионален квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицата, които ще работят със специализирания софтуер на НЗОК;

Необходимите документи за сключване на договор са: 

1. Заявление до директора на РЗОК-Шумен по образец съгласно Приложение № 1 към Указанията, в което са вписани данни за ЕИК на търговеца от търговския регистър. 

2. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за ЕИП. 

3. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 88, ал.1 от ЗХУ. 

4. Декларация/декларации от лицето, представляващо кандидата (Прил.№ 2 към Указанията) за: 

- наличието на граждански договор за управление или трудов договор на отговорника на обекта; Попълва се приложение № З към Указанията относно данни на персонала, работещ в търговския обект;

- наличието на договор с ремонтна база, в случай, че лицето по чл. 88, ал. 1 не разполага със собствена такава;

- осигурена техническа възможност за ползване на софтуера на НЗОК за дейностите по предоставяне, отчитане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия /ремонтни дейности;

- осигурен КЕП.

5. Декларация за наименование на лицето, което ще издава финансовоотчетни документи и адрес за кореспонденция (приложение № 4 към Указанията);

6. Декларация/декларации от лицето, представляващо кандидата съгласно Прил.№ 8 към Указанията.

7. В случай, че финансово – отчетните документи ще бъдат подавани от лице различно от управителя или отговорника на обекта, следва да се представи пълномощно на упълномощеното лице (чл. 8 от типовия договор).

Всички документи, приложени към заявлението се предоставят на хартиен и електронен носител

Образец на комплекта необходими документи може да бъде получен в Приемната на РЗОК-Шумен всеки работен ден от 08.30 до 17.00 ч., както и на интернет страницата на НЗОК https://www.nhif.bg/page/2302 в профила на РЗОК-Шумен.

Заявленията за сключване на договор, ведно с необходимите документи, се подават в деловодството на РЗОК-Шумен на адрес: ул. „Цар Освободител” 102, ет. 1 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. 

Документите се подават в срок до 30.06.2022 г. в деловодството на РЗОК-Шумен.

Документите се разглеждат в срок до 01.07.2022 г. и договорите влизат в сила от 01.07.2022г. до приемането на нов списък спецификация по реда на Наредба № 7 от 31.03.2021 г. 

Договори могат да се сключват и след 01.07.2022 г., като действието на същите е от датата на подписването им.

Заинтересованите могат да получат допълнителна информация на тел. 054/850085 или на e-mail: shumen@nhif.bg. Длъжностно лице за контакти – Димка Тодорова– началник сектор „ДКМДПА“ в РЗОК-Шумен.

Директор на РЗОК-Шумен