до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ ЕООД

гр. София, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци в град Шумен, област Шумен, община Шумен, ул. Варненско шосе № 6, УПИ № 83510.665.253 На горецитираната площадка се предвижда допълване на дейностите с отпадъци, както следва:

- 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

- 16 01 19 – пластмаси.

За контакти: Дойчин Андонов, адрес: гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, ул. Варненско шосе 6, тел. 0895/177 233.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Шумен, бул. “Съединение” № 71, ет. 3, e-mail: riosv@riosv-shumen.eu