На основание чл.22, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5  от Устава на Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен и Решение №10 от заседание на Съвета на настоятелите, проведено на 16.09.2022 г.

СВИКВА

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен на 17.10.2022 г. от 18:00 часа в залата за хранене на училището при следния

ДНЕВЕН РЕД

  • Освобождаване на член в Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен .

      Докладва: Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Приемане на нови членове в Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен

     Докладва: Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Избиране на нов член в Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.

      Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите

  • Запознаване с постъпили инвестиционни намерения за поземлен имот с идентификатор № 83510.586.1, местност Под село, друг вид земеделска земя, площ 200 656 кв.м., скица №  15-448103/26.04.2022 г. и поземлен имот с идентификатор 83510.566.2, местност Чернювец, пасище, площ 69 940 кв.м., скица № 15-935894/15.10.2019 г., собственост на  Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.

    Докладва : Сергей Методиев – член на Съвета на настоятелите.

  • Актуализация на Устав на „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, изм. ДВ. Бр.107 от 18 декември 2020 г.