от „Ново стъкло“ ЕАД, град Нови пазар, област Шумен, ул. „Цар Освободител“ No36

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (посл изм. и доп. ДВ. бр.42/2022 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда в стелажен  склад“, разположена в УПИ IV- 1179, по плана на град Нови пазар, поземлен имот No 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло“ ЕАД град Нови пазар.

Преустройството засяга част от съществуваща сграда, със ЗП – 6714m2 и РЗП – 7354m2. За преустройството са предвидени всички необходими дейности по привеждане в съответствие с действащите нормативи за складови помещения, както и е избрана палетната система на фирма STAMН. Системата е предназначена за оптимизирано съхранение на палетизирани стоки с различни размери и тегла.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се увеличи капацитета на склада за готова продукция като ще има възможност да се складират дo 7588 броя палети готова продукция на стелажната система; ще се намали необходимостта от преопаковане на продукция поради неприемлива опаковка за транспортиране и ще се задоволят по-пълно изикванията на клиентите за добър вид и качествена опаковка на предоставяната им стока.

С монтирането на съоръженията и оборудването, предмет на инвестиционното предложение, капацитетът на Инсталацията за производство на домакинско стъкло няма да се промени.
Всички, които желаят да изразят законови мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Нови пазар, ул. „Васил Левски“ No 3 град Нови пазар, пощенски код 9900 или в РИОСВ град Шумен, ул.“Съединение”, No 71, пощенски код 9700.