На основание чл.22, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5  от Устава на Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен и Протокол №15, Решение №2   от заседание на Съвета на настоятелите, проведено на 29.08.2023 г.


СВИКВА
Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен на 03.10.2023 г. от 17:30 часа в залата за хранене на училището при следния


ДНЕВЕН РЕД

  • Освобождаване на членове от членство в Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен .

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Приемане на нови членове в Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Освобождаване на членове в Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен .

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Избиране на нови членове в Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен .

Докладва : Емил Чанев – председател на Съвета на настоятелите.

  • Запознаване с постъпили инвестиционни намерения за поземлен имот с идентификатор № 83510.586.1, местност Под село, друг вид земеделска земя, площ 200 656 кв.м., скица №  15-448103/26.04.2022 г., собственост на  Сдружение „Училищно настоятелство при ІХ ОУ „Панайот Волов” гр.Шумен.

Докладва : Сергей Методиев – член на Съвета на настоятелите.