Управителния съвет на ППК „Хан Аспарух“ град Плиска на основание член 16 т.1 от Закона на кооперациите

С В И К В А
Редовно годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 20.04.2024г от 8,00ч в клуба на пенсионера град Плиска


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
  2. Отчет на Управителния съвет за  дейността на кооперацията през  2023 година.
  3. Отчет на Контролния съвет за 2023г.
  4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 година.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същата дата и същото  място един час по късно.