Председателят   на    Управителния   съвет     на     ЮЛНЦ – СОПД     „СДРУЖЕНИЕ  НА ЛОВЦИТЕ   ГЛИГАН  2001” , с.Никола Козлево, на основание чл.28, ал.3 от Устава на Сдружението  и Решение на УС на Сдружението  от  17.05.2024 г.  по  Протокол № 5,

 СВИКВА  на  22.06.2024 г.  от  19.00 часа   годишно-отчетно   общо събрание на „СДРУЖЕНИЕ  НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН 2001” с. Никола Козлево, което ще се проведе в Зала ОСО в с.Никола Козлево при следния дневен ред:

     1. Приемане на ГФО на сдружението за 2023 г. и   отчет за дейността на сдружението за 2023г.

     2. Приемане  на  отчет  за  дейността на контролния съвет за 2023г.

     3. Приемане  на  бюджет   на   сдружението за 2024г.

     4. Приемане   на  план  за основните дейности  на „СДРУЖЕНИЕ  НА ЛОВЦИТЕ  ГЛИГАН  2001” за ловен сезон 2024/2025 г.

     5. Утвърждаване на ловци  определени за ръководители на лова и отговорници по охраната на дивеча  по чл. 59 и чл.108 от ППЗЛОД .

     6. Разни.

     При липса на кворум, на основание чл.27  от  ЗЮЛНЦ  и  чл.28, ал.6 от Устава на Сдружението , събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия Дневен  ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

     Писмените материали по отделните точки от Дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на седалището му.

Председател на УС : Ешреф Реджеб