Управителния съвет на РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НОВО ВРЕМЕ“ с ЕИК 000913082, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, пл. „Верегава“ 49, чрез председателя си Емил Иванов Димов, на основание взето решение на ОС на член кооператорите взето на 16.06.2023г.

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с явно надаване за продажба на следния недвижим имот - МАСИВЕН МАГАЗИН със застроена площ от 75 кв.м. и  ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 55 кв.м., находящ се в сутеренния етаж на масивна двуетажна сграда, построена в парцел XVI-879 , квартал 7 по плана на гр. Върбица, с административен адрес гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание“ 24.

 • Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
 • Оглед на обекта се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.
 • Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 02.07.2024 г. в стаята на Председателя на РПК “Ново време“ в гр. Върбица, пл. „Верегава“ 49.
 • Тръжната процедура да се проведе на 03.07.2024 г. в стаята на Председателя на РПК “Ново време“ в гр. Върбица, пл. „Верегава“ 49 от 10.30 часа.
 • Задължителните за участие тръжни книжа.
 • Определям цена на тръжната документация да е в размер на 10,00 лева, която се заплаща по банков път по следната банкова сметка : IBAN : BG67CECB97901006311800
 • Определям начална тръжна цена както следва:
 • Обект I.    –    105 200 лв.
 • Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.
 • Определям размер на депозита за участие от 1% върху първоначалната тръжна цена. Депозитът се плаща до 16.00 часа на деня предхождащ търга по банков път по следната банкова сметка :  

Централна Кооперативна Банка АД – гр. ТЪРГОВИЩЕ, офис ВЪРБИЦА, IBAN: BG67CECB97901006311800, BIC: CECB BGSF.

 • Определям дата 08.07.2024г., като дата за повторно провеждане на тръжната процедура при същите условия, час и място.
 • Изисквания към кандидатите.
 • Кандидатите да са приложили изисканите документи за участие в тръжната процедура.
 • Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително
 • Ако кандидата не е представил пълен комплект тръжни документи се отстранява.
 • Допълнителна информация – РПК „Ново време“, в стаята на Председателя на РПК „ Ново време“ , тел. 0888829870.

                                                          Председател на УС: Емил Димов