до всички заинтересовани лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

,,Ай-он Енерджи“ ЕООД, ЕИК 207594301

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Система за съхранение на енергия в батерии (Battery Energy Storage System - BESS) и съоръжения за трансформация на енергията” в поземлени имоти в землището на с. Лятно, община Каолиново, област Шумен

Инвестиционното предложение е ново и не е свързано с разширение или изменение на съществуваща производствена или друга дейност. ИП е за строителство и експлоатация на съоръжения за трансформация и съхранение на електроенергия.

Инвестиционното предложение се състои в реализацията на:

  • Eл. подстанция Ср.Н./В.Н. и кабелни връзки с електропреносната система;
  • Монтиране на системи за съхранение на електроенергия - 24 бр. батерийни модула (I-ви етап) + 12 бр. (II-ри етап) и комбинирани трансформаторни станции Н.Н./Ср. Н. - 12 бр. (I-ви етап) + 6 бр. (II-ри етап);
  • Оптични кабелни връзки между системите за съхранение и мрежата на  „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД).

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори 44865.19.39 и 44865.19.40 по КККР, землище на с. Лятно, местност Ардалък, община Каолиново, област Шумен с обща площ от 8 дка.

Проектът предвижда двуетапно изграждане на системата за съхранение, състояща се от електрохимични батерии и инверторни модули, поставени в контейнери предпазващи ги от неблагоприятни външни атмосферни влияния:

I-ви етап – подстанция Ср.Н./В.Н., 24 бр. батерийни модула (контейнера) с 12 бр. комбинирани трансформаторни станции Н.Н./Ср.Н. в поземлен имот 44865.19.39;

II-ри етап – монтаж на 12 бр. батерийни модула с 6 бр. комбинирани трансформаторни станции Н.Н/Ср.Н. в поземлен имот 44865.19.40

Общата номинална инсталирана мощност на системата за съхранение на електроенергия е 90 MW, съответно:

  • за I-ви етап - номинална инсталирана мощност от 60,48 MW с номинален капацитет 120,36 MWh;
  • за II-ри етап - 30,24 MW номинална инсталирана мощност с 60,18 MWh номинален инсталиран капацитет.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

Деница Лефтерова - управител

моб. тел. (+359) 890 501 444

email: denitsalefterova@gmail.com

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен на адрес:

9700 Шумен, ул. Съединение 71, ет.3