Шуменският административен съд потвърди решение на РС-Велики Преслав, с което на кмета на Върбица Мердин Байрям е наложена глоба в размер на 3000 лева.

Наказателното постановление е издадено на 19 май 2015 година от РИОСВ за непочистени незаконни сметища и замърсени дерета.

Решението от ноември 2015 година е било обжалвано с мотивите, че кметът  не е извършил деянието, за което е санкциониран, тъй като не е бездействал, а е взел мерки за почистване на нерегламентираните замърсявания. Излагат се арументи, че дори да се приеме, че е налице извършено нарушение, то с оглед мерките, предприети веднага след направените от РИОСВ констатации, нарушението би следвало да се квалифицира като маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Според ШАС, възражението на касатора за несъставомерност на деянието, предвид данните, че същият е предприел мерки с цел предотвратяване изхвърлянето на отпадъци, следва да се отклони като неоснователно. Законът вменява в задължение на кмета да отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. В дискреционната му власт е да създаде организация за постигане на необходимия резултат. В случая това не е сторено. Както правилно е посочил и районният съд, единствената доказана активност на кмета, преди извършената проверка, е издаването на заповед от 18.02.2015 г., което очевидно не може да бъде прието за достатъчно. Констатирането на непочистени територии сочи, че предприетите от страна на кмета на общината мерки, са крайно неефективни и недостатъчни.

Независимо от предприетите след проверката мерки за отстраняване на констатираните замърсявания, ШАС счита, че процесното деяние не се характеризира с по-ниска обществена опасност в сравнение с други нарушения от посочения вид. С оглед характера на засегнатите обществени отношения случаят не може да се квалифицира като маловажен, а наложената глоба е справедлива и съответства на извършеното нарушение и е гаранция, че ще бъдат постигнати целите на чл.12 от ЗАНН.

Решението на ШАС е окончателно.

Освен тази глоба, кметът на Върбица Байрям бе санкциониран и през декември. Тогава от РИОСВ издадоха наказателно постановление за 6000 лв., за това, че на спряно от експлоатация депо за битови отпадъци е продължило изхвърлянето им, като по този начин се е образувало незаконно сметище.

През същия месец и община Върбица се сдоби с НП за 7000 лева. В периода от 20 юли до 12 август 2015 г. общината е извършила транспортиране на смесени битови отпадъци (СБО) от населените места с организирано сметосъбиране в рамките на община Върбица до Регионален център за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци на община Омуртаг без да притежава действащ регистрационен документ, издаден по реда на чл. 78 от Закона за управление на отпадъците за дейност събиране и транспортиране.

ШУМ.БГ